x
x
Skip Navigation Links Home > Diensten > Energielabel               Maatwerk Advies Rapport

Het Energielabel

Hoe zit het nu eigenlijk precies? Antwoord op veel gestelde vragen

De overheid heeft met ingang van 1 januari 2008 een energielabel wettelijk verplicht gesteld voor alle huur- en koopwoningen. Met behulp van een uitgebreide mediacampagne is dat onder de aandacht gebracht van de burgers. Wie er echter in de praktijk mee te maken krijgt –bijvoorbeeld bij de aankoop of verkoop van een woning- stuit op allerlei vragen en onduidelijkheden. Wij proberen die hieronder stuk voor stuk te beantwoorden.

Is het energielabel altijd verplicht?
In principe is het wettelijk voorgeschreven voor alle gebouwen die worden verkocht of verhuurd na 1 januari 2008. Alleen in de volgende gevallen is een energielabel niet verplicht:

  • wanneer U een huis heeft gekocht waarvan de (voorlopige) koopovereenkomst nog in 2007 is ondertekend. U kunt dan gewoon op de ‘oude’ wijze (d.w.z. zonder label) bij de notaris de akte(n) laten passeren.
  • wanneer uw huis in 1998 of later is gebouwd heeft de architect de energieprestatie van het huis berekend in het kader van de bouwvergunning. Deze berekening is 10 jaar geldig vanaf de afgiftedatum van de bouwvergunning en geldt als een energielabel. De uitkomst ervan geeft uw categorie en energie-index aan
  • monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet van 1988 of in de gemeentelijke of provinciale monumentenverordening.
  • gebouwen die worden gebruikt voor eredienst en religieuze activiteiten.
  • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m² (tuinschuren, garages en volkstuinhuisjes voldoen doorgaans aan dit criterium).
  • woonwagens
  • onverwarmde logiesgebouwen (zoals bijv. een trekkershut of een schuilhut op een golfbaan) .
  • gebouwen met een industriefunctie.
  • gebouwen met een zogenoemde overige gebouwfunctie.

Wat kost een energielabel?
Kort gezegd: dat hangt van het type woning af. Naarmate een woning ingewikkelder is loopt de prijs op. Een flat/appartement: €. 189,-; een middenwoning: €. 219,-; een hoek-/twee-onder-één-kapwoning €. 249,-; vrijstaande woning: €. 295,-. Deze bedragen zijn inclusief BTW en inclusief de afmeldkosten. Wanneer een huis bij ons in de verkoop komt, ontvangt U 25% korting op het label. Ook zijn er kortingen mogelijk wanneer er een energielabel voor meerdere woningen van hetzelfde type tegelijkertijd wordt aangevraagd.

Wat is de bedoeling ervan?
Simpel gezegd: energie is kostbaar en wordt -naar het zich laat aanzien- steeds schaarser in de toekomst en als gevolg daarvan ook veel duurder. Maar behalve kosten brengt energieverbruik een aantal effecten voor ons leefmilieu met zich mee, zoals zure regen, de aantasting van de ozonlaag, roet, fijnstof en de uitstoot van CO². Dit laatste veroorzaakt het zogeheten broeikaseffect, wat leidt tot opwarming van de aarde en daarmee tot klimaatverandering. Om een idee te geven: een gemiddeld huishouden stoot zo’n 10.000 kg CO² per jaar uit.
In het kader van het internationale verdrag van Kyoto heeft Nederland zich verplicht in de jaren 2008-2012 een reductie van 6% te bewerkstelligen t.o.v. de uitstoot in 1990. Omdat meerdere sectoren bijdragen aan de CO2 uitstoot, moeten ook industrie, verkeer en landbouw bijdragen aan de vermindering. De gebouwde omgeving neemt daarvan circa 13% voor zijn rekening en via het energielabel wil de overheid deze sector haar bijdrage laten leveren. Dit heeft geleid tot Europese en daarmee tot Nederlandse wet- en regelgeving: op 4 januari 2003 is er een Europese richtlijn van kracht geworden die betere energieprestaties van de gebouwen in de Europese Unie wil stimuleren. De huidige eis van een energielabel komt hieruit voort en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM. De maatregel is dus in heel Europa geldig geworden en beoogt nauwkeurig in kaart de brengen hoe een gebouw er qua energieprestatie bijstaat. Officieel heet het energielabel dan ook eigenlijk het Energie Prestatie Certificaat (EPC).

Voor Nederland is deze eis van de overheid overigens niet geheel nieuw. Al sinds het begin van de jaren negentig zijn architecten verplicht om bij elk gebouw de Energie Prestatie Coëfficiënt te berekenen en deze moet een in het Bouwbesluit voorgeschreven waarde halen. De laatste jaren lag die factor op 1,0, maar op dit moment is die 0,8. En de overheid wil verder in de richting van de nul, d.w.z. naar gebouwen toe die geen energie ‘lekken’. Nieuwe of relatief nieuwe woningen vormen echter maar een klein deel van het totale woningbestand: wat te doen met alle oudere woningen? Die moeten geleidelijk aan in kaart gebracht worden en dat gaat in 2008 al over zo’n 300-500.000 woningen (huur- en koop-woningen samen).

Hoe gaat het verkrijgen van een Energie Prestatie Certificaat, het energielabel, concreet in zijn werk?
Het certificaat is de verantwoordelijkheid van de verkoper of de verhuurder. Ook de kosten zijn voor diens rekening, tenzij de betrokkenen onderling iets anders afspreken. De verkoper moet een Energie Prestatie Inspecteur zoeken. Deze moet gecertificeerd zijn, d.w.z. hij moet bovenop zijn bouwkunde kwalificaties speciale cursussen gevolgd hebben om de gegevens voor het certificaat te verzamelen. Hij (of zij) zal het hele huis opmeten (met name de buitenste schil in kaart brengen), de materialen en de (spouwmuur)isolatie beoordelen, alle ramen opmeten en hun isolatiewaarde bepalen. Hetzelfde geldt voor de vloeren, kruipruimten, ventilatie, verwarming, dakisolatie, onverwarmde ruimten, etc., etc, Deze gegevens zal hij –samen met enige foto’s van de buitenzijde- in een computerprogramma inbrengen dat ook weer overheid gecertificeerd is (er zouden anders verschillen tussen de certificaten kunnen ontstaan). Daaruit komt een Energie Index (EI), uitgedrukt in een getal. Dit getal is gekoppeld aan een categorie, bijvoorbeeld B of D. De categorieën lopen van A t/m G, waarbij A het meest energiezuinig is en G het meest onzuinig.
Een geldig certificaat is dit echter nog niet. Daarvoor moet de inspecteur de gegevens met foto’s van het huis opsturen naar een certificaathoudende instantie waaraan hij als inspecteur via een licentie verbonden is. Het is een afmelding vergelijkbaar met de APK van een auto. Hieraan zijn kosten verbonden, maar die zijn bij de prijs zijn inbegrepen. Bij goedkeuring ontvangt de inspecteur een registratienummer dat op het Energiecertificaat staat vermeld. Zonder dit nummer is het certificaat ongeldig. Vanaf dat moment is het document 10 jaar geldig.

Hoelang duurt het voordat ik het in huis heb?
De meting zelf duurt doorgaan tussen een half uur en een uur, afhankelijk van het type woning. Gerekend vanaf de dag van de meting duurt het tussen de twee en vijf dagen voordat U uw genummerde energielabel in huis hebt. Korter kan, langer nooit.

Hoe zit het met de betrouwbaarheid?
Een energielabel is betrouwbaar wanneer het opgesteld is door een gecertificeerd energie-inspecteur. Hij dient gebruik te maken van het genoemde gecertificeerde computerprogramma. Deze software staat de inspecteur alleen ter beschikking als hij een licentie heeft van een certificaathoudende instantie die de controle doet en via welke de afmelding verloopt. Via JBsWonen krijgt U te maken met een gecertificeerde inspecteur die via een licentie is aangesloten is bij Energie Keurmerk Wonen, een certificaathoudende organisatie met een landelijk netwerk van inspecteurs die o.a. via permanente educatie de kwaliteit van haar inspecteurs op dit snel veranderende terrein kan waarborgen. Deze inspecteur beschikt over de genoemde software, die nodig is om snel en foutloos het energielabel te bepalen. Bij JBsWonen bv ontvangt U een Energierapport: naast het energielabel ontvangt U ook de meetgegevens. Op die manier is de meting volledig controleerbaar. Het rapport omvat ook een garantieverklaring: in geval van gebleken meetfouten, verstrekt JBs Wonen gratis een nieuw label.

Met wie U ook in zee gaat: het is van groot belang te letten op deze drie criteria: een gecertificeerde inspecteur, gecertificeerde software en een licentie van een certificaathoudende instantie.
Omdat het energie label nieuw is en er in 2008 en 2009 grote aantallen huizen van een label voorzien moeten worden, lopen er op dit moment veel mensen rond die menen snel wat bij te kunnen verdienen met het verstrekken van een energielabel. Zij voldoen echter niet aan deze criteria. Een waarschuwing is daarom op zijn plaats: een onjuist of een ongeldig label kan vervelende gevolgen hebben: een koper kan bij de verkoper verhaal komen halen en financiële compensatie verlangen, omdat de woning in een andere categorie blijkt te zitten dan bij de verkoop verteld was.

Onduidelijkheid
Er is door verschillende oorzaken enige onduidelijkheid over het energielabel. Het is weliswaar wettelijk verplicht, maar grote makelaarsorganisaties hebben tot nu toe weinig animo getoond een energielabel te verstrekken aan potentiële kopers. Op websites staat dan ‘niet verplicht’ vermeld. Zij baseren dit op het feit dat er geen sanctie in de wet is opgenomen wanneer het label ontbreekt.
Ons inziens is dit een eigenaardige redenering, omdat het eigenlijk zegt dat een wet overtreden mag worden als er geen sanctie te vrezen valt. Allereerst is het milieu er niet mee gediend. Ten tweede werkt de minister van VROM aan een aanvulling van de wet die in een sanctie voorziet, dus dit is binnenkort verleden tijd. Sommige makelaars (niet allemaal) stellen zich op het standpunt dat het label niet verplicht is, wanneer koper en verkoper het daarover eens zijn. En op grond daarvan accepteren notarissen voorlopig nog koopovereenkomsten waarin geen energielabel is opgenomen. Maar ook dit laatste zal tijdelijk zijn, omdat men juist van notarissen niet mag verwachten dat zij blijvend de wet negeren.

Voor een koper is het echter belangrijk te weten –vooral bij een ouder huis- hoe het zit met de energielasten. Op grond van consumentenrecht en bewust kopen raden wij daarom kopers aan altijd om een energielabel te vragen. Het is belangrijke informatie waarop een kandidaatkoper recht heeft alvorens een beslissing te nemen. Terzijde willen wij even vermelden dat JBs Wonen al jaren ten behoeve van haar klanten bij de aankoop van een huis een Woonlastenoverzicht samenstelt. Woonlasten omvatten immers veel meer dan de hypotheeklast alléén. Zo weet een koper nauwkeurig wat na de koop de maandelijkse lasten zullen zijn. Als de aankoop een feit is, is dat immers waar hij of zij maandelijks mee geconfronteerd wordt.
De Vereniging Eigen Huis heeft daarnaast nog andere argumenten ter tafel gebracht. Allereerst dat de kwaliteit en eenheid van de labels niet gegarandeerd zou zijn. Op grond van het voorafgaande kan gezegd worden dat dit argument onjuist is, mits een gecertificeerd inspecteur in de arm wordt genomen. Een tweede argument is dat een klachtenregeling ontbreekt. Dat is op zichzelf waar, maar bij JBs Wonen is dat ondervangen door de hierboven genoemde garantieregeling in het Energierapport.
Een derde argument van de Vereniging Eigen Huis is dat er onvoldoende inspecteurs zouden zijn. Dit argument was waar op het moment van publicatie, in november 2007. Maar er zijn in de tussenliggende maanden vele tientallen inspecteurs opgeleid. Alleen al bij Energie Keurmerk Wonen zijn ruim 120 gecertificeerde inspecteurs aangesloten, verspreid over het hele land, dat is circa 10 per provincie en EKW is niet de enige organisatie die actief is op dit terrein. Op dit moment is dit argument dus achterhaald door de realiteit.

Al met al is het energielabel een onderdeel van energiebewust en verantwoord wonen. De kosten ervan zijn in het licht van een verkoop relatief gering en op dezelfde wijze verrekenbaar als andere de verkoopkosten van een woning.

Jan Baars Onafhankelijk Onroerend Zaak Adviseur
en gecertificeerd Energie Prestatie Inspecteur